close

Algemene Verkoopvoorwaarden


1. Inleiding

De onderstaande voorwaarden regelen uitsluitend de precontractuele en contractuele relatie tussen de gebruiker van één van de websites en www.boogybook.com applicaties, en de handelaar BOOGYBOOK.COM BVBA, ondernemingsnummer BE 0554.731.518 waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te rue de Royenne, 38 - 1390 GREZ-DOICEAU (België), email adres contact@boogybook.com.

Deze algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met Boek VI "marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van Economisch Recht van 31 mei 2014.
BoogyBook behoudt het recht wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van online publicatie en zijn niet van toepassing op eerder afgesloten contracten.

Op aankopen gedaan op de website zijn de algemene voorwaarden van de datum van aankoop van toepassing. Wij gaan ervan uit dat u, door uw bestelling te bevestigen, de algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. Door in te loggen op de Website gaat u ermee akkoord de algemene voorwaarden te respecteren evenals de daar vermelde gebruiksvoorwaarden.

2. Bestelling en afsluiting van de koopovereenkomst

Om uw bestelling te kunnen doen stellen wij u onze website en www.boogybook.com applicaties beschikbaar.

Deze website en applicaties maken het mogelijk boeken en producten te bestellen die zijn aangepast met persoonlijke foto's van de Gebruiker.

De betaling van uw bestelling bevestigt duidelijk en onherroepelijk de koopovereenkomst die u afsluit met BoogyBook.

Binnen 24 uur ontvangt u een elektronische ontvangstbevestiging met een samenvatting van uw bestelling.

3. Prijs

De prijzen zoals vermeld op de site zijn in euro's en inclusief BTW.

De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig voor de periode die wordt vermeld op onze website.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen op ieder moment te mogen wijzigen maar wij verbinden ons ertoe de prijzen te hanteren die op de website stonden op het moment van uw bestelling.

4. Levertijden en methodes

De geschatte levertijd wordt bepaald door de optelsom van de productietermijn, oftewel maximaal 20 werkdagen: verificatie van de betrouwbaarheid van de door u verstrekte gegevens gerekend vanaf het moment van betaling + de bereiding van uw bestelling + de overname en bezorging van het pakket door de Post.

Uw pakket zal worden bezorgd zonder dat u hiervoor hoeft te tekenen. Bij afwezigheid zal het pakket in uw brievenbus of, indien te groot, op het postkantoor worden gedeponeerd. BoogyBook doet er alles aan om de leveringstermijn, zoals vermeld tijdens uw bestelling, te respecteren.

De verzenddatum van uw bestelling kunt u terugvinden op de website bij uw «bestelstatus».

BoogyBook is niet verantwoordelijk voor vertragingen van leveringen die buiten zijn wil om zijn ontstaan.

5. Betaalmethoden

BoogyBook stelt verschillende betaalmethoden ter beschikking:

Betaling middels creditcard (CB, Visa of Mastercard)

De gebruiker geeft BoogyBook uitdrukkelijk toestemming zijn betaalgegevens te bewaren om de kosten van de maandelijkse productzendingen te kunnen incasseren. De gebruiker kan op ieder moment via een mail aan contact@boogybook.com de mogelijkheid om een maandelijks BOOGYBOOK te realiseren, stopzetten. Deze aanvraag zal 48 uur na ontvangst van kracht worden. In dat geval zal de maandelijkse incasso van de verzendkosten eveneens stoppen.

Betaling via een kortingscode: in geval van een commerciële actie van BoogyBook of één van de partners worden er promotiecodes uitgegeven die overeenkomen met een kortingsbedrag. Deze codes kunnen worden gebruikt om een gedeelte of een gehele bestelling te betalen.

Het gebruik van een kortingscode brengt met zich mee dat de Gebruiker verplicht is gegevens door te geven die nodig zijn voor de aanmaak van een abonnement welke kan worden opgezegd na ontvangst van het 1ste BoogyBook.

6. Recht van opzegging

De consument heeft geen recht terug te komen op de aankoop, overeenkomstig boek VI "Markt praktijken en bescherming van de consument" van de Code van het economisch recht van 31 mei 2014 op handelspraktijken en voorlichting en bescherming van de consument.

De Producten die door BoogyBook op de markt worden gebracht bestaan namelijk uit:

- oftewel het leveren van diensten waarvan de uitvoering, met toestemming van de klant, is begonnen vóór het einde van de opzegtermijn van 7 werkdagen;

- oftewel het leveren van producten die zijn gemaakt door middel van door de klant aangeleverde specificaties, of gepersonaliseerde producten.

7. Controles die moeten worden uitgevoerd door de koper bij levering

Bij het ontvangen van zijn bestelling dient de koper de producten te onderzoeken en onsonmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele zichtbare fouten en eventuele afwijkingen van de contractuele specificaties. Dat betekent alle fouten of afwijkingen die men snel door een zorgvuldige en serieuze controle kan ontdekken.

In het algemeen geniet de gebruiker de "niet goed, geld terug" garantie en staat BoogyBook garant voor de kosten van het, binnen 7 werkdagen, herdrukken en versturen van een door de klant teruggestuurd BoogyBook.

8. Wettelijke garantie

Al onze producten vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie op verborgen gebreken.

De verkoper is verplicht de koper een product te leveren conform het contract.

9. Product retourneren

De verzendkosten van het of de artikel(en) zijn voor rekening van de klant.

Indien de wettelijke garantie van overeenstemming van toepassing is op het (de) geretourneerde product(en) worden de kosten die zijn verbonden aan het terugsturen van het product aan de klant terugbetaald. Alle teruggezonden pakketten moeten via de Post worden verstuurd.

10. Verantwoordelijkheid

BOOGYBOOK is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van de overeenkomst in geval van overmacht, zoals beschreven door de rechtbank, in geval van schuld door de klant of door een onvoorzien en onoverkomelijk feit door derden. We herinneren u eraan dat het raadzaam is om de gegevens aanwezig in de gekochte producten op te slaan. BoogyBook is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verkeerd gebruik van de producten die op de Website worden verkocht.

Hoewel onze producten kwalitatief voldoen aan professionele eisen, heeft BoogyBook niet de ambitie om zijn producten via de websites aan professionals te verkopen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor wat hij online zet. In geen enkel geval kunnen BoogyBook, diens bestuurders of werknemers verantwoordelijk worden gehouden voor de rechtmatigheid van de inhoud die wordt gehost en afgedrukt.

11. Promotionele kortingscodes

Deze kunnen door ons worden aangeboden of door onze verschillende partners. Het gebruik is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, naast de aanvullende voorwaarden die, indien van toepassing, op de bon worden vermeld:

- De codes zijn alleen geldig voor de op onze Website aangegeven producten. Een code kan maar één keer worden gebruikt per persoon en wordt niet terugbetaald. Promotiecodes zijn niet cumulatief.

- Om van de korting te kunnen profiteren is het noodzakelijk de code in het daarvoor beschikbare hokje in te voeren tijdens de bestelling op onze Website. Indien u dit vergeet kunnen wij de bestelling niet annuleren of vernieuwen om rekening te houden met de korting.

- De promotiecodes zijn alléén geldig tijdens de op de bon of op onze Website aangegeven geldigheidsduur en zijn toepasbaar op het totaalbedrag inclusief BTW.

12. Bescherming persoonsgegevens

De informatie die u ons verstrekt is onmisbaar voor de afhandeling van de bestellingen, het uitgeven van facturen en, in het algemeen, voor het beheer van de contractuele relaties en het ontbreken van deze gegevens zal het annuleren van uw bestelling tot gevolg hebben. Door u in te schrijven op onze Website verbindt u zich ertoe ons de juiste, op u betrekking hebbende, informatie te verstrekken.

Het doorgeven van onjuiste gegevens is in strijd met de algemene voorwaarden en de gebruikersvoorwaarden zoals vermeld op de Website.

Deze gegevens worden elektronisch verwerkt.

U heeft een permanent en vrij recht van toegang aan, en tot rectificatie van, al uw persoonlijke gegevens, overeenkomstig de Europese en Belgische bepalingen van die kracht zijn (artikel 9 van de wet van 8 December 1992 ten opzichte van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens). U kunt op elk gewenst moment een aanvraag indienen bij BoogyBook om erachter te komen over welke informatie het beschikt op de website. BoogyBook en haar contractuele partners kunnen u informatie sturen met betrekking tot promoties in de vorm van specifieke e-mails (elektronische post) met nieuwe producten, exclusieve aanbiedingen, koopjes.... zullen u worden toegestuurd. U kunt op ieder gewenst moment aangeven dat u geen elektronische post meer van ons wenst te ontvangen door hier te klikken of op de link die hiervoor is bedoeld onderaan iedere email die u van ons of van één van onze partners ontvangt.

13. Intellectuele Eigendom

De gehele inhoud van de Website en de BoogyBook applicaties (illustraties, teksten, namen, merken, tekeningen, foto's, video's) is eigendom van BoogyBook of van haar medecontractanten of partners. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud op welke manier en op wat voor drager dan ook is onderhevig aan uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming van BoogyBook.

Alle informatie, inhoud, bestanden en software die worden aangeboden door onze diensten worden beschermd door het recht op intellectuele eigendom (zoals auteursrecht en de handelsmerkwet) erkend door de Belgische wet en internationale verdragen.

BoogyBook geeft u een beperkte en niet-exclusieve licentie die u recht geeft op toegang tot en gebruik van de Website en de toepassingen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan te downloaden (anders dan voor een cache-systeem), te reproduceren (anders dan één enkele kopie af te drukken) of de Website of diens inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het is in geen enkel geval en op geen enkel manier toegestaan de Website of een gedeelte hiervan voor commerciële doeleinden te reproduceren, imiteren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken of te exploiteren zonder schriftelijke, voorafgaande toestemming van BoogyBook.
BOOGYBOOK is niet verantwoordelijk voor de schending van intellectueel eigendomsrecht van derden door een Gebruiker wegens diens activiteiten op de Website of dankzij de toegang tot de Website van deze Gebruiker.

14. Adres

Klachten met betrekking tot bestelde producten kunnen worden gestuurd naar :

- het volgende adres per post: BoogyBook, Klantenservice, rue de Royenne, 38
1390 GREZ-DOICEAU, België ;

- het volgende adres per email contact@boogybook.com

De producten die worden geretourneerd conform de algemene voorwaarden moeten naar dit adres worden gestuurd.

15. Geschillen

Alle met BoogyBook gesloten overeenkomsten alsmede de betreffende algemene voorwaarden zijn onderhevig aan Belgisch recht. Overeenkomstig artikel 6 van het VN-Verdrag over internationale overeenkomsten betreffende goederen van 11 April 1980, wordt de toepassing van dit Verdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen met betrekking tot nietigheid, uitvoering of interpretatie van de huidige algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen BoogyBook en de gebruiker en de leveringen, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het juridische arrondissement van Brussel.

Gemaakt te Brussel, op 01/10/2014